Logo for baiviet32.com

Thảo luận nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị ĐH XI

Posted: 23.3.2010 | Đọc: 60 | Bình: 0

Sáng nay 22 - 3, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Bài liên quan Thảo luận nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị ĐH XI hoặc tương tự:

Khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ, Hội nghị Trung ương lần này sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm:

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011- 2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Hội nghị thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; quyết định về số lượng, định hướng phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và một số vấn đề khác. Đây là những nội dung rất quan trọng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương lần này có nhiệm vụ thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng để công bố lấy ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến của nhân dân. Đây là một khâu rất quan trọng trong xây dựng Đảng về chính trị - vấn đề cốt tử của Đảng và là nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, xây dựng Báo cáo chính trị là những nội dung thuộc đường lối chính trị của Đảng với yêu cầu cốt lõi là xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của cách mạng nước ta trong cả một thời kỳ dài và trong từng giai đoạn nhất định. Đường lối chính trị đó phải thể hiện đúng bản chất của Đảng và là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ, động viên quần chúng làm cách mạng. Đây thực sự là vấn đề quyết định vận mệnh của Đảng và của dân tộc. Quá trình xây dựng đường lối chính trị của Đảng phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, trước hết là của Ban Chấp hành Trung ương.

Các văn kiện trình Hội nghị Trung ương lần này đã được bổ sung, chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của Trung ương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, của cán bộ chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, của một số cán bộ lãnh đạo và quản lý lâu năm trong các lĩnh vực và của một số nhà khoa học trong Hội đồng Lý luận Trung ương và trong các chương trình khoa học cấp Nhà nước. Nhiều nội dung văn kiện đã đạt được sự nhất trí cao, song còn một số ý kiến cần được Hội nghị nghiên cứu, thảo luận để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh.

Riêng Báo cáo Chính trị, theo quyết nghị của Hội nghị Trung ương X, sẽ bao gồm cả các phần về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và công tác xây dựng Đảng. Hội nghị Trung ương 11 đã thông qua Đề cương chi tiết, tại Hội nghị này sẽ thảo luận và cho ý kiến toàn văn. Báo cáo Chính trị là bước cụ thể hóa Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 trong giai đoạn 5 năm trước mắt.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Hội nghị sẽ kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm và rút ra những bài học thiết thực, trên cơ sở đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để phát triển đất nước trong 5 năm 2011-2015.

Hội nghị đi sâu thảo luận Báo cáo Tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa X và xem xét, quyết nghị những nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng để lấy ý kiến đại hội các cấp trước khi trình Đại hội XI của Đảng. Đây là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng Đảng về tổ chức.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Trong quá trình nghiên cứu, thảo luận vấn đề này, các đại biểu phải quán triệt và vận dụng đúng đắn các quan điểm chỉ đạo, kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ bổ sung, sửa đổi những gì đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, cần thiết và phổ biến; phát huy dân chủ trí tuệ trong thảo luận, bảo đảm sự thống nhất cao trong toàn Đảng về những nội dung bổ sung, sửa đổi. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ phải làm cho Đảng ta ngày càng phát triển vững mạnh thêm, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo trong thời kỳ mới.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là bầu ra Ban Chấp hành Trung ương để gánh vác nhiệm vụ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Tiểu ban Nhân sự đã chuẩn bị dự thảo Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ khóa XI. Vấn đề đặt ra là phải từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từ thực tế tình hình đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, đặc biệt là phải trên cơ sở xác định yêu cầu về xây dựng Ban Chấp hành Trung ương đủ phẩm chất và năng lực, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, phát triển, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng để xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ các nội dung về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, độ tuổi, về quy trình giới thiệu và lựa chọn nhân sự để qua đó xây dựng được phương hướng công tác nhân sự phù hợp, để làm cơ sở lựa chọn và bầu được những đồng chí tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới có đủ năng lực về lý luận và thực tiễn, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, được tín nhiệm cao trong Đảng cũng như với nhân dân, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ làm việc đến ngày 28/3.

Bạn có quan tâm đến bài viết này? Xin hãy thích và chia sẻ:

Bài viết Thảo luận nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị ĐH XI liên quan hoặc tương tự:

 

Theo Theo TIENPHONG.VN


Bình luận Thảo luận nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị ĐH XI (0)

Để gởi ý kiến nhận xét, đóng góp, trao đổi, thảo luận về bài viết Thảo luận nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị ĐH XI bạn có thể gởi trực tiếp tại mục bình luận bên dưới. Vui lòng viết có dấu đầy đủ nếu ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt. Mọi than phiền về bài viết Thảo luận nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị ĐH XI xin hãy liên hệ với chúng tôi. Tiêu đề là tên bài viết ở dạng tiếng Việt không dấu Thao luan nhieu noi dung quan trong chuan bi DH XI hoặc có dấu. Bài viết này đã được xếp vào thể loại: Nhịp Sống Xã Hội

Tiếc quá! Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết này! Hãy là người đầu tiên!

Tin Tức Đó Đây

Tài khoản

Tìm kiếm và theo dõi

Từ khóa:

Cuộc sống hối hả, bạn quá bận rộn? Hãy để chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian cập nhật những thông tin, bài viết hay, hữu ích mỗi ngày qua email!
Email của bạn:

Sau khi đăng ký bạn hãy mở email và bấm vào link kích hoạt để bắt đầu nhận tin. Thông tin sẽ chuyển cho bạn vào khoảng từ 1-3h sáng, giờ Việt Nam Đã có tất cả khoảng nhận tin!
Delivered by FeedBurner

Recent comments

Copyright ©2014 BaiViet32.Com . All rights reserved.
Phiên bản thử nghiệm
Cached: IP: 54.83.238.48, 01 August, 2014 10:47:28 (HANOI - VN).